§ 1 Formål
Slusk skal være en tverrfaglig interesseorganisasjon for fremføring av musikalen Slusk hvert 2. eller 3. år i Sulitjelma/Fauske, og skal arbeide for å aktivisere flest mulig utøvere og kulturtiltak i Sulitjelma/Fauske og omegn. Slusk skal presentere dette mangfoldet i en samordnet og helhetlig ramme for kommunens befolkning og for omverdenen.
Foreningen har også som formål å utvikle organisasjonen bak Slusk, og å videreutvikle og dyktiggjøre de mange lokale medspillerne til musikalen Slusk.
Om ønskelig kan organisasjonen veksle mellom å fremføre Slusk og andre lokale musikaler evt. musikkspill med jevne mellomrom for variasjonens skyld. Oppsett av lokal musikal hvert 2. eller 3. år er hovedmålet, der Slusk skal fremføres med jevne mellomrom.
Blanding av amatører og profesjonelle er et av hovedmålene, for å stadig utvikle lokal kompetanse. Satsingsområdene kan variere fra regi, orkester, sangere, koreografi m.m. 
Stiftelsen skal drives på ideelt grunnlag.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Foreningen Slusk er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid opp mot Mons Petter-festivalen, som er den lokale festivalen i Sulitjelma.

§ 3 Medlemmer
Alle som har interesse av at musikaler settes opp i Sulitjelma og regionen rundt kan være medlemmer i foreningen.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.

§ 5 Kontingent
For medlemmer i foreningen fastsettes kontingenten av årsmøtet og betales forskuddsvis. For tiden er kontingenten kr. 100 for privatpersoner (50 for pensjonister og studenter). For foreninger og kommuner er kontingenten kroner 500.- 
Medlemmer som ikke har betalt årskontingenten har ikke stemmerett på generalforsamlingen, og har heller ikke andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
For medlemmer av Slusk-koret er kontingenten kr. 300 pr. halvår. For barn under 16 år er kontingenten kr. 150 pr. halvår.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste når styret bestemmer dette. 
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet skal avholdes hvert år i oktober måned og er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og på www.monspetter.no.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøte ledes av valgt dirigent, som velges ved åpning av årsmøtet. Sekretær skal også velges ved åpning av møtet.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Behandle Foreningen Slusk sin årsmelding med resultatvurdering i forhold til budsjett, foreningens formål og overordnede planer.
 2. Behandle Foreningen Slusk sitt reviderte regnskap
 3. Plan for arbeide kommende år.
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta Foreningen Slusk sitt budsjett
 7. Velge:
      a) Leder
      b) 6 styremedlemmer
      c) 2 varamedlemmer
      d) Valgkomte – 3 medlemmer
      e) 2 revisorer

§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret
Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges for 2 år.
Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver etter behov, og utarbeide instruks for disse (eks. regissør, produsent, regiassistent, musikalsk leder, orkester, koreograf)
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningen Slusk sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Styret kan ansette lønnet personell dersom de finner det økonomisk forsvarlig.
 5. Representere Foreningen Slusk utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13 Grupper /avdelinger
Foreningen Slusk kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Blant annet ledes Slusk-koret av et eget valgt styre i de årene det ikke er musikal. Økonomien styres da helt og holdent av dette oppnevnte styret i den perioden. Koret er likevel underlagt Foreningen Slusk 
Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen Slusk utad uten styrets godkjennelse.

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)
Oppløsning av Foreningen Slusk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de fremmøtte.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Foreningen Slusk. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.