§ 1 Formål

Mons Petter-festivalen skal være en årlig kulturell massemønstring i Sulitjelma. Festivalen skal presentere den kultur som i fortid, nåtid og fremtid oppfattes som særegen for begrepet ”Sulis”, og skal fremme Sulitjelma og Fauske kommune som et senter for arbeiderkultur i landsdelen. Mons Petter-festivalen skal også være en brobygger mellom det frivillige og profesjonelle kulturliv i Nord-Norsk arbeiderkulturs ånd. Festivalen har sitt sete i Sulitjelma.

§ 2 Medlemskap

MPF tar opp medlemmer som vil støtte foreningens formål: fylkeskommunen, kommuner, organisasjoner, lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Alle som tegner seg som medlem har en stemme. Medlemmene betaler en årlig kontingent etter følgende satser:

FylkeskommuneKr.1.000,- 
KommunerKr.500,- 
OrganisasjonerKr.250,- 
BedrifterKr.250,- 
Lag/foreningerKr.250,- 
EnkeltpersonerKr.100,-
StøttemedlemerKr.50,-

Støttemedlemmene har ikke møterett på årsmøter og heller ikke stemmerett. De mottar informasjon om festivalen minst to ganger pr. år.

Medlemmene har ikke noe ansvar for foreningens forpliktelser.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt årskontingenten har ikke stemmerett på generalforsamlingen, og har heller ikke andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet er Mons Petter-festivalens høyeste myndighet. Medlemmer som har betalt kontingent for årsmøteperioden møter med en stemmeberettiget person hver. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
Årsmøte avholdes så snart regnskap foreligger, og senest innen utgangen av mars hvert år. Innkalling skjer skriftlig med 3 ukers varsel. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet skal være styret skriftlig i hende minst 14 dager før årsmøtet. Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

 1. Årsmelding med evaluering av siste års arrangement
 2. Regnskap
 3. Grovskisse over programmet for neste år
 4. Budsjett
 5. Innkomne saker
 6. Valg:

Valgene gjelder for en toårsperiode. Gjenvalg kan finne sted. Valgkomiteen passer på at halvparten av styret overlapper den andre halvparten, slik at ikke alle skiftes ut samtidig. Valgkomiteen velges for et år.
Tid og sted for årsmøtet bestemmes av det sittende styret. Innkallingen til årsmøtet skal angi de saker som skal behandles. Årsmøtet behandler bare saker som er med i innkallingen.

§ 4 Styret

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges for 2 år. Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver etter behov, og utarbeide instruks for disse. Styret følger også oppsatt instruks, som utarbeides på første møte etter årsmøtet hvert år.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Mons Petter-festivalen sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Styret kan ansette lønnet personell dersom de finner det økonomisk forsvarlig.
 5. Representere Mons Petter-festivalen utad.

Styret skal holde møte når lederen ønsker møte eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styremedlemmene har signaturrett hver for seg. Leder alene har fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alt som angår driften av denne, med unntak av overdragelse eller pantsettelse av blant annet foreningens faste eiendom, hvis foreningen har dette.

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste når styret evt. bestemmer dette. Fra 2013 er honoraret kr. 6 000 for leder og kr. 3000 for styremedlemmer varamedlemmer. Man må minst ha vært på ¾ av styremøtene for å få honorar. Styreleder mottar kr. 1500 for telefon, styremedlemmer kr. 1000 og varamedlemmer kr. 500, etter regning. Web-ansvarlig mottar kr. 4 000 pr. år, blant annet for å oppdatere hjemmesiden slik styret ønsker den.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av Mons Petter-festivalen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

Vedtatt i Mons Petter-festivalens årsmøte 10. mars 2013